Kwaliteitslabel Q4

Wat is Q4Gym?

 

Q4Gym staat voor Quality in de Gymnastiek. Het is een online kwaliteitsinstrument dat ontwikkeld werd door de GymnastiekFederatie Vlaanderen. De inhoud van het instrument bouwt verder op de inhoud van het IKGym-instrument (ontwikkeld door VUB en GymFed). De vorm heeft grote wijzigingen ondergaan. Het Q4Gym-instrument is interactief en permanent beschikbaar en is gelinkt met het ledenbeheer.

 

Vanaf 2014 zijn er ook regiocoaches actief om de clubs optimaal te begeleiden in het behalen van het Q4Gym-label en hen te ondersteunen in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking.

 

Wat in 1996 begon als een ambitieus project om 'kwaliteitssterren' toe te kennen aan goed werkende gymnastiekclubs en deze informatie te bundelen in een gymcatalogus, is vandaag uitgegroeid tot een toonaangevend kwaliteitssysteem in de sport.

 


Het kwaliteitsproject van Gymfed kan vandaag beschouwd worden als het langstlopende kwaliteitsproject in de Vlaamse sportwereld waarmee de gymnastiekclubs op een structurele manier naar een hoger niveau getild worden. Q4Gym vormt dan ook de ruggengraat van het kwaliteitsbeleid dat door de Gymnastiekfederatie gevoerd wordt.

 

Doelstellingen van de initiatiefnemende Gymnastiekfederatie

 

Met het kwaliteitsproject worden tegelijkertijd verschillende doelstellingen nagestreefd:

 

1. Bewustwording van het belang van kwaliteit:

 

Gelet op het beginstadium waarin de kwaliteitszorg zich binnen de (traditioneel georganiseerde) sportsector nog steeds bevindt, dient zowel aan aanbieders- als aan afnemerszijde het besef te groeien dat kwaliteit noodzakelijk is om als sportclub in deze consumptiemaatschappij te kunnen overleven. Dit vraagt een zekere mentaliteitswijziging en kwaliteitsopvoeding van zowel de interne (trainers en andere medewerkers) alsook de externe verenigingsleden (gymnasten en ouders).

 

2. Kwalitatieve uitbouw van het gymnastiekaanbod in Vlaanderen:

 

Het belangrijkste doel van dit project is natuurlijk het verbeteren van de kwaliteit van het gymnastiekaanbod, in de hoop een meerwaarde te kunnen creëren en de doelstellingen van de clubs en hun leden maximaal te kunnen invullen. Deze kwaliteitsverbetering wordt in eerste instantie nagestreefd door het verbeteren en versterken van alle aspecten die de objectieve ontwerpkwaliteit van het desbetreffende sportaanbod bepalen: begeleiding, accommodatie, groepssamenstelling, trainingsuren, ... Om de clubs hierbij te helpen wordt het online Q4Gym-kwaliteitsinstrument ter beschikking gesteld voor een zelfdiagnose, waarbij de gehanteerde criteria als richtnorm kunnen gebruikt worden voor de kwalitatieve uitbouw van de club of een afdeling ervan.

 

Bovendien heeft de Gymnastiekfederatie een kwaliteitshandboek bezorgd aan alle aangesloten clubs. Hiermee krijgen de gymnastiekclubs instrumenten aangereikt om op een gestructureerde wijze te bouwen aan de kwaliteit van hun clubwerking.

 

3. Informatievoorziening over (de kwaliteit van) het gymnastiekaanbod:

 

Tenslotte is het ook de bedoeling om de gymnasten en hun ouders nog beter in te lichten over de sportactiviteiten die in de aangesloten clubs voor de diverse doelgroepen georganiseerd worden. Hiervoor werd onder meer deze website gecreëerd. De website zou moeten kunnen ingeschakeld worden als een soort van 'Guide Michelin van gymnastiekverenigingen'. Naast een beschrijving van het sportaanbod kan er immers ook een beoordeling in teruggevonden worden van de kwaliteit van het betreffende programma voor alle aangesloten clubs. Rekening houdende met de soort activiteit en het niveau waarop deze beoefend wordt, wordt hierbij zowel gekeken naar de kenmerken van de begeleiding, de groepssamenstelling, de trainingsmogelijkheden, de accommodatie, alsook naar enkele inhoudelijke aspecten van het aanbod. Op deze manier wordt dan ook getracht om de (potentiële) klanten een zekere objectieve houvast te bieden waarop ze zich zouden kunnen beroepen bij de keuze van hun sportclub.

2 The point Gym and Dance vzw


Arthur Boelstraat 63

2990 Wuustwezel


info@2thepoint.one